چاره ها رفت ز دست دل بیچارۀ من

تو بیا چارۀ من شو که تویی چارۀ من