چه ظلم مبهمی است این خون

که در رَگ های من جاری است!