گه مایل دنیایم وگه طالب عقبا

انداخت خیالت ز کجایم به کجاها...