گر به صَد منزل فِراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزلست...