دشوارترین شکنجه این بود که ما

یک یک به درون خویش تبعید شدیم