حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود