چه مبارک سَحری بود و چه فَرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند