نادان به عمارت بدن مشغول است

دانا به کرشمهٔ سخن مشغول است


صوفی به فریب مرد و زن مشغول است

عاشق به هلاک خویشتن مشغول است