ز حد گذشت جدایی میان ما اِی دوست

هنوز وقت نیامد که باز پیوندی؟