گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا و نه به عقبی

چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید...