مرا از یاد برد آخر؛

ولی من،

بجز او عالمی را بردم از یاد...!