از پشت شیشه‌های مه آلود با من حرف می‌زدی

صورت‌ات را نمی‌دیدم، به شیشه‌های مه آلود نگاه کردم

بخار شیشه‌ها آب شده بود، شفاف بودند، اما تو نبودی...!