دیگرانت "عِشق" می‌خوانند و مَن "سلطان عِشق"...

اِی تو بالاتر ز وهمِ این و آن بی مَن مَرو!