من از دست غمت مشکل برم جان

ولی دل را تو آسان بردی از من