دَر اِین سَرما و باران یار خُوشتَر

نِگار اَندر کِنار و یار خُوشتَر