لذت وصل نداند، مگر آن سوخته‌ای

که پس از دوری بسیار به یاری برسد...