ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت

به خنده گفت که حافظ برو!

که پای تو بست؟!