نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم

نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم...