ما روی کرده از همه عالم به روی او

وان سست عهد روی به دیوار می‌کند...!