دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت

عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت...