شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند؟!