کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق!

هر کسی را که تو بینی به سر خود دینیست..