جانم فدای زلفِ تو آن دم که پُرسَمَت:

کاین چیست؟ موی بافته؟ گویی که دام توست...