مکن از خواب بیدارم، خدا را!
که دارم خلوتی خوش با خیالش...