با دل گفتم چگونه‌ای؟ داد جواب:

من بر سر آتـش و تو سر بر سر آب

ناخورده ز وصل دوست یک جام شراب

افتاده چنین که بینی ام: مست و خراب!