مکنید دردمندان گله از شب جدایی!

که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم‌..