یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود