کدام سنگدل از درد من خبر دارد

که با وجود دل سخت گریه‌ها نکند