اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را...