با دلت حسرت هم صحبتی هست ولی

سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی