تا بهار دلنشین آمده سوی چمن

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن