حذر کن ز نادان ده مرده گوی

چو دانا یکی گوی و پرورده گوی