ای جانک خندانم من خوی تو می دانم

تو خوی شکر داری بالله که بخند ای جان