مرا وصال نباید، همان امید خوشست

نه هر که رفت رسید و نه هر که کشت درود