گفتم همیشه فکر وصال تو میکنم 

در خنده شد که این همه فکر محال چیست؟