در بهای بوسه‌ای جانی طلب

می‌کنند این دلستانان الغیاث!