بر ما چه ستمها که نرفت از تن خاکی

چون ریشه دویدیم و به جایی نرسیدیم!