سخنم مست و دلم مست و خیالات تو مست

همه بر همدگر افتاده و در هم نگران