در تٓنگنای حیرتم از نخوتِ رقیب

یا رب! مباد آن که گِدا معتبر شود