پیرو افتادگی ، آخر به جایی می رسد

قطره ای بودم تنزّل کردم و دریا شدم!