راحتی نیست که از رنج کسی گُل نکند

خواب مخمل ز نخوابیدن مخملباف است