استاد سخن سعدیست پیش همه کس اما

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو