گمان کنید عزیزان! که آب برده مرا

تعجب از مژهّ اشکبار من مکنید!