تنش از لطف می آید در آغوش

به آن نرمی که آید خواب در چشم!