نیمه ی خالی لیوان مرا پر نکنید

دل من عاشق این گونه گرفتاری هاست