گر ز بی مهری مرا از شهر بیرون می کنی 

دل که در کوی تو می ماند به او چون می کنی ؟