گویند چرا ، تو دل بدیشان دادی

والله ، که من ندادم  ایشان بردند