تقصیر تو نیست که در خنکاى هر شب سردت مى شود

پس از سپتامبر شب ها دراز شب ها غمگین اند