بنشین و می ات هر دم و هر روزه بخور

آزار مده برکس و صد کوزه بخور