گفته بودی با قطار اینبار خواهم رفت و من

مانده ام باید چطور این چرخ را پنچر کنم!